Sigortacının borç ve yükümlülükleri nelerdir?

0
2078
Sigortacının borç ve yükümlülükleri
Sigortacının borç ve yükümlülükleri

Çeşidi ne olursa olsun, bir poliçe yaptırırken, hata yapmamak ve poliçeyi doğru okuyabilmek için, hem sigorta ettirenin hem de sigorta şirketinin borç ve yükümlülüklerini” bilmemiz gerekir. Daha önceki yazımda “sigorta ettirenin borç ve yükümlülüklerini incelemiştim. İlgili yazıma buradan ulaşabilirsiniz. Bu yazımız sigortacının borç ve yükümlülükleri hakkında olacak.

Sigortacının borç ve yükümlülükleri nelerdir?

1-) Rizikoyu taşıma yükümlülüğü:

Sigorta sözleşmesi ya da poliçe hangi riskleri kapsar?

 • Sigortacı sözleşmede öngörülen riskin gerçekleşmesinden doğan zarar ve bedellerden sorumludur.
 • Sigorta sözleşmesinde söz konusu menfaatin ne olduğu ve hangi risklere karşı teminat altına alındığını belirtmek zorundadır.
 • Sigortacının riskten sorumlu olabilmesi için , riskin gerçekleştiği tarihte poliçenin aktif olması ve söz konusu riskin kapsam dışında olmaması gerekir.
 • Sözleşmede ayrıca kapsam dışında bırakılan riskleri de belirtmek zorundadır.

Özetle;

Sigorta şirketi teminatlarını sözleşmede belirtmek zorunda, sigorta ettiren yükümlülüklerini yerine getirdiği sürece ve sözleşmede aksine bir madde yoksa riski karşılamalıdır. Karşılamadığı durumları da sözleşmede belirtmesi gerekiyor.

2-) Aydınlatma yükümlülüğü:

Sigorta şirketi hangi bilgileri sigorta ettirene iletmek zorundadır?

 • Sigortacı ve acentesinin sigorta sözleşmesi yapılmadan önce, sözleşmeye ilişkin tüm bilgileri, sigortalının haklarını, sigortalının özel olarak dikkat etmesi gereken hükümleri, gelişmelere bağlı bildirim yükümlülüklerini sigorta ettirene yazılı olarak bildirmek zorundadır.
 • Sigorta ettiren kendisine yazılı olarak bildirilen bu bilgilere 14 gün içinde itiraz etmezse poliçeyi ve koşullarını kabul etmiş sayılır.
 • Aydınlatma açıklamasının verildiğinin ispatı sigortacıya aittir.

3-) Sigorta poliçesini verme yükümlülüğü:

 • Sigortacı sigorta sözleşmesi kendisi ve acentesi tarafından düzenlenmişse 24 saat, diğer hallerde ise 15 gün içinde poliçeyi sigorta ettirene iletmek zorundadır.
 • Sigortacı poliçenin geç verilmesinden doğan zarardan sorumludur.
 • Sigorta poliçesi, tarafların haklarını, temerrüt hükümleri ile genel şartları ve varsa özel şartları içermeli, rahat ve kolay okunacak şekilde düzenlenmelidir.
 • Poliçe ve ekleri, teklifte yer alan içerikten farklıysa ve sigortalı, sigorta ettiren ve lehtarın aleyhine olan farklar geçersiz sayılır.
 • Kanunlarda aksine bir hüküm olmadıkça, genel şartlarda sigortalı, sigorta ettiren ve lehtarın lehine olan bir değişiklik hemen uygulanır. Bu değişiklik ilave prim alınmasını gerektiriyorsa sigortacı 8 gün içinde prim farkı isteyebilir.

4-) Gider ödeme yükümlülüğü:

Sigortacı, rizikonun, tazminatın veya bedel ödeme borcunun kapsamının belirlenmesi amacıyla yapılan makul giderleri, bunlar faydasız kalmış olsalar dahi ödemek zorundadır.

5-) Tazminat ödeme yükümlülüğü:

Sigorta şirketi hangi durumlarda zararı ya da tazminatı ödemek zorundadır?

Sigortacı, risk gerçekleştiğinde, poliçe kapsamına giren bir zararı ya da bedeli ödemekle yükümlüdür.

Bu yükümlülüğün geçerli olabilmesi için:

 • Riskin sözleşme süresi içinde meydana gelmiş olması,
 • Gerçekleşen riskin poliçe kapsamına giren bir risk olması,
 • Risk ile zarar arasında nedensellik bağının olması,
 • Zararın, sigortalı, sigorta ettiren, lehtar veya bunların hukuken fiillerinden sorumlu bulundukları kişilerin ihmali neticesinde doğmamış olması gerekiyor.

Sigorta tazminatı ya da bedeli, riskin gerçekleşmesinden sonra, riskle ilgili gerekli bilgilerin sigortacıya verilmesi ve sigortacının konu ile ilgili araştırmaları bitmişse, ihbardan itibaren 45 ( can sigortalarında 15 gün) içinde ödenmelidir.

Araştırmalar 3 ay içinde bitmezse sigortacı, tazminat ve bedelden düşülmek üzere, tazminat ve bedelin yüzde ellisini avans olarak öder.

Sigortacının borç ve yükümlülükleri nelerdir? Yukarıda maddeler halinde inceledik. Poliçenizin içeriğini ve şartlarını, risk gerçekleştikten sonra değil, poliçeyi yapmadan önce öğrenirsek hasar anında telafisi mümkün olmayan bazı durumların önüne geçebiliriz. Sigortalar hakkında detaylı bilgi ve fiyat almak için bize ulaşabilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz